Salgs- og leveringsbetingelser.Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem alle involverede parter.

Indhold i punktform:
1. Generelle forhold ved montage af vinduesfilm.
2. Generel kvalitetsbeskrivelse og sikring af montager og installering af 
 sikkerhedsfilm på ruder
3. Priser & betaling

1. Generelle forhold ved montage af vinduesfilm


Eksisterende ruder der er påmonteret sikkerhedsfilm/solfilm vil aldrig synsmæssigt fremstå som nymonterede glas/tonede ruder.

Det kan ikke undgås at der kommer partikler ind under monteret film. Dette må dog ikke være væsentligt forstyrrende for helhedsindtrykket når man står 3 meter fra vinduet. Det må dog forventes og accepteres en vis mængde partikler ved montering.

SUNSHIELD forestår rengøring af samtlige ruder, umiddelbart forud for montering, for at undgå for mange partikelsamlinger under montage. Der anvendes en almindelig sæbevandsopløsning. En vis vandansamling må forventes og accepteres. Sæbevand indeholder ikke skadelige stoffer for omgivelserne.

Det påhviler dog ordregiver, at tilsikre et så støvfrit miljø som muligt, hvor der ikke udføres andet støvende arbejde samtidigt med filmmontering.

Der skal være korrekt kontakt mellem film og glas, hvorved klæbeevne og styrke opnås. Filmen skal være trykket korrekt og der må ikke være markante partikeldannelser der kan hindre nødvendig klæbeevne, hvorfor forudgående rengøring er nødvendig. Ligeledes skal alle filmmonteringer være presset korrekt for at fjerne overskudsvand, så der udelukkende er normale væskefyldte bobler og dis tilbage. Disse bobler kan fremstå med væskedis, der ligeledes reduceres over tid. Filmen monteres ud til ca. 1-5 mm fra vindueskant/ ramme alt efter type af film. Der gives ikke garanti på glasset mod termisk brud. Sikkerhedsfilm må ikke berøres umiddelbart efter montering. Først efter afsluttende kvalitetsgennemgang må ruder vaskes og berøres. Berøres monteringer inden kvalitetsgennemgang kan SUNSHIELD ikke drages til ansvar for evt. skader og udbedringer.

Der sikkerhedsfuges på alle kanter såfremt dette er bestilt, hvorved der fæstes på såvel filmside og karmside. Fugen skal være dækkende 3-4 mm på hhv. karm og vinduesside, dog afhængig af gummikantliste/bånds bredde og form. Der må ikke forekomme slip/huller i fugen, hvor kant er synlig. Der skal være en jævn fuge uden huller eller slip på alle flader. Bemærk at der er tale om en kraftigere sikkerhedsfuge/løsning og at fugen aldrig må og kan sammenlignes med en æstetisk pyntefuge.

Efter montering af film vil der være en hærdningsperiode, hvor filmen ikke må berøres. Der må ikke rengøres i denne periode. Denne hærdningsperiode tager typisk fra 1-4 uger, men kan dog i kolde perioder være længere.

2. Generel kvalitetsbeskrivelse og sikring af montager og installering af sikkerhedsfilm på ruder


Der er tale om en eftermontering, hvorfor særlige forhold kan observeres og forventes. Eftermonterede vinduer kan aldrig fremstå fuldstændigt som nye vinduer uden film. Der vil altid være områder, hvor tolerancer er anderledes og må accepteres. Specielt i områder omkring kanter/hjørner kan partikeldannelser ikke undgås. Væsentlige partikeldannelser skal dog være begrænset.

Væsentlige partikelsamlinger betegnes som samlinger af flere (5-10 tydelige partikler) tydelige partikler i et område svarende til et A4 ark. Ved tydelige partikler forstås partikler der kan konstateres fra 3 meters afstand. Vandpunkter regnes ikke som væsentlige partikler.

Det kan i enkelte tilfælde forekomme at beskaffenheden på selve ruden samt ramme ikke gør det muligt at tilsikre en ens og normal montage kvalitet hvilket der tages forbehold for. Dette kan eks være ældre ruder/ rammer, ruder udsat for megen snavs/gamle skader, ældre ovenlys vinduer, svært tilgængelige ruder.

Sikkerhedsfugen monteres efter sikkerhedsfilmen er op hærdet tilstrækkeligt. Sikkerhedsfugen er en silikonefuge. Fugen vil aldrig kunne lægges fuldstændig lige, da der er tale om et flydende produkt, hvorfor en vis monteringstolerance må forventes. Der er tale om en specialfuge, der har særlige limkvaliteter/ elasticitet, der gør det svært at skabe fuldstændig lige fuger. Der må yderligere forventes en kraftig fuge, der vil være tydelig i vindueskarmen, i forhold til en vinduesliste. Kunden anviser selv fugefarve som er bestemt til hvid. Hvor der er farvede karme/lister kan sort fuge anvendes.

Fugen er overfladetør efter 24 timer og fuldstændigt op hærdet efter
 ca. 7 dage. Der kan efter ønske monteres en reference. Denne reference indgår, sammen med ovenstående beskrivelse af monteringskvalitet, som retningsvisende for den sikkerhedsmæssige samt visuelle kvalitet af montering.

KONTROL

Der foretages under installeringen af sikkerhedsfilm og fuge løbende kontrol med kvaliteten af arbejdet.
Ved projektets afslutning afleveres opgaven med en gennemgang af alle områder.

3. Priser & betaling


Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 8 dage netto. Ved monteringsopgaver med solfilm, sikkerhedsfilm og folier som monteres hen over et månedsskift forbeholder vi os ret til at delfakturere den del der er monteret ved en måneds udgang. Alle priser er gældende 30 dage og er oplyst excl. moms og miljøtillæg 3% - med mindre andet er angivet.